Gizlilik Politikası,Uzaktan Satış Sözleşmesi

AYDINLATMA METNİ

CAKA DERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET (MEHMET ALİ SAĞLAM) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Caka Deri Giyim Ticaret olarak, https://www.cakaderi.com, Caka Deri’ye ait mobil uygulamalar, mobil siteler, Caka Deri Özel Müşteri Programı Sözleşmesi ve sair otomatik olan veya olmayan yollarla veri işleme faaliyetinde bulunmaktayız. İnternet sitemiz aracılığıyla yayınlamış olduğumuz işbu metinde siz değerli müşterilerimizi/kullanıcılarımızı/üyelerimizi Caka Deri’ye ait Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza ait bilgilendirmek istemekteyiz.

Caka Deri olarak kişisel verilerinizi işleyebilir miyiz?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Caka Deri olarak tarafınıza sunmakta olduğumuz hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birtakım verilerinizi işlemekteyiz. KVKK’nin 3/ı maddesinde belirtildiği üzere; i. kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlememiz, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmamız sebebiyle KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla belirli sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmaktayız. Veri sorumlusu olmamız sebebiyle (i) açık rızanız olması veya (ii) KVKK’nin 5/2. maddesinde belirtilen istisnaların bulunması halinde kişisel verilerinizi hukuka uygun ve kişilik haklarınıza saygılı bir şekilde işleyebiliriz. Caka Deri olarak sizlere ait hangi verileri işlemekteyiz? htps://www.cakaderi.com, Caka Deri’ye ait mobil uygulamalar, mobil siteler, Caka Deri Özel Müşteri Programı Sözleşmesi ve sair kanallar aracılığıyla siz değerli müşterilerimiz/kullanıcılarımız/üyelerimize ait; ad/soyad, doğum tarihi bilgileri, TCKN bilgileri cep telefonu, sabit telefon bilgileri, e-posta adres bilgisi, ikametgah adres bilgisi, internet sitemizi kullanmanız halinde sayfaya ilişkin trafik bilgileriniz, Alışveriş geçmişiniz ve ödeme yönteminiz Pazarlama ve iletişim tercihleri sosyal medya hesaplarıyla üyeliğinizi eşleştirmeniz halinde sosyal medya hesaplarınızda yer alan ve onay verdiğiniz bilgiler, gerçekleştirmiş olduğunuz alışverişlere ilişkin bilgiler tarafımızca KVKK’ye uygun bir şekilde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz?

Kişisel verilerinizi KVKK, sair mevzuat ve uluslararası düzenlemeler uygun olmak koşuluyla; Caka Deri bünyesindeki platformda kişisel hesabınızı oluşturmak ve yönetmek, Online servisi kullanarak yaptığınız siparişlerinizi ve iade işlemlerinizi yönetmek, Teslimat durumunu bildirmek için cep telefonu mesajı göndermek, Ürünlerinizin teslimatı ile ilgili olası herhangi bir sorunda sizinle irtibata geçmek, Talepleriniz hakkında size bilgi vermek ve yeni veya değişmiş servisler hakkında sizi bilgilendirmek, Bültenler ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek, Müşterilerimizin alışveriş deneyimleri göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak ve kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek, Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, online düzenlenmiş yarışmalarda kazananları bilgilendirmek, size uygun pazarlama teklifleri ve bilgiler sunmak için analizler yapmak, online alışveriş yapabilmek için yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak, Tekliflerimiz ve hizmetlerimizden faydalanmanızı sağlamak için size anketler göndermek, hizmetlerimizin sağlandığı sistemleri test etmek ve geliştirmek, Hizmetlerimizin kötü niyetle veya yanlış kullanımını engellemek.

Caka Deri olarak verilerinizi kimlerle paylaşmaktayız?

KVKK kapsamında siz değerli müşterilerimize/kullanıcılarımıza/üyelerimize verilen hizmeti yüksek standartlar içerisinde gerçekleştirmek amacıyla Caka Deri bünyesindeki veri sorumlusunun temsilcisi sıfatına sahip çalışanlarımızla, KVKK kapsamında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için sözleşmesel ilişki içerisine girdiğimiz yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, hizmet aldığımız gerçek/tüzel kişilerle, program ortağı olunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla, iş bu maddede sayılmayan fakat veri işleme faaliyetlerinde yer alan diğer üçüncü kişilerle ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yetkili kılınmış idari veya adli kurum/kuruşlara aktarılabilir.

Caka Deri olarak kişisel verilerinizi koruma noktasındaki yükümlülüklerimiz nelerdir?

Sizlere ait kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla işlemememiz nedeniyle KVKK ve sair mevzuat kapsamında birtakım yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. İlgili yükümlülükleri başlıklar altında belirtmek gerekirse; Aydınlatma yükümlülüğü, Bilgilendirme yükümlülüğü, Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü, Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. a) Aydınlatma Yükümlülüğümüz Kişisel verileriniz elde edilmesi sırasında Caka Deri olarak siz veri sahiplerine; Caka Deri bünyesindeki temsilcimizin kimliği, Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’de sayılan diğer haklarınız konusunda bilgi vermekle yükümlüyüz. b) Bilgilendirme Yükümlülüğü Kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etmeniz halinde söz konusu hakkınızı işbu metnin 6. sorusunda belirtilen haklarınız dahilinde kullanabilirsiniz. Talebinizin KVKK’de belirtilen şartları sağlaması halinde tarafınıza en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde dönüş sağlanacaktır. Başvuru sahibi olarak kimliğinizin tespit edilememesi durumunda tarafınızdan ilave bilgi ve belgelerin istenebileceğini hatırlatmak isteriz. c) Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü Caka Deri olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde işlenmesi, herhangi bir şekilde yetkisiz kişilerin eline ulaşmaması, KVKK’de ve diğer uluslararası metinlerde belirtilen standartlarda korunması için üst düzey çaba sarfetmekteyiz. Bu kapsamda;Tüzel kişiliğimiz bünyesindeki çalışanlarımıza KVKK’ye uyum eğitimleri aldırmakta, Kurum içi ve dışı veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı politikalar oluşturma, Veri envanteri oluşturarak veri işleme sürecini en üst düzeyde anlaşılır ve güvenlik standartları alanında korunabilir kılma, Üçüncü kişilerle imzalamış olduğumuz sözleşmeleri KVKK ve sair mevzuata uyumlu hale getirme, Bilgi teknolojisi altyapımızı geliştirerek siber saldırılara en korunaklı altyapıyı sağlamak için olabildiğince yüksek düzeyde çalışmalar yürütmekteyiz. d) Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) Kaydolma Yükümlülüğü İşbu Politika’nın ilanı tarihi itibariyle Sicil’e kaydolunmasına yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış herhangi bir yönetmelik bulunmamakla birlikte uzman hukukçularımız tarafından süreç yakından takip edilmektedir. Kurul tarafından atılacak adımlara uygun olarak politikalarımızı oluşturmakta olduğumuzu siz saygıdeğer müşterilerimizin/kullanıcılarımızın/üyelerimizin dikkatine sunarız.

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlendiğini biliyorsanız ya da işlendiğini düşünüyorsanız talebinizi bize başvuru yaparak gönderebilirsiniz. Veri sahipleri tarafından oluşturulacak talep dahilinde; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, d) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde sonuca itiraz etme, ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Caka Deri olarak kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklamaktayız?

Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında her bir verinin işlenmesi için ayrı değerlendirme yapılması gerektiğinden ötürü kişisel verilerinizi hukuka uygun bir şekilde ve işlenmesi için gerekli olan meşru süre kadar işlemekteyiz. Bu kapsamda kişisel verileriniz Caka Deri ile geçerli bir hukuki ilişkiniz bulunduğu sürece doğru ve güncel bir şekilde tutmaktayız. Tarafınızca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin verilmiş açık rızanın ortadan kalkması halinde ise kişisel verilerinizi sair mevzuatta belirtilen süreler kapsamında ve/veya KVKK’nin 4. ve 5. maddesinde belirtilen ilkeler kapsamında işlemekteyiz. Meşru amacın ve yasal sürelerin ortadan kalkmasını takiben kişisel verileriniz derhal silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir. Çerezler herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayarınıza bırakılan bir dosyadır. Bu çerez dosyalarında oturum bilgileri ve internet sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanıza yarayan veriler saklanmaktadır. Caka Deri olarak çerezler aracılığıyla toplamış olduğumuz kişisel verileriniz; Sizlere ait özelleştirilmiş hizmetler sunmak, Caka Deri’ye ait internet sitesi ve mobil platformların geliştirilmesi ve optimize edilmesi, özelleştirilmiş reklam ve pazarlama ürünlerinin sunulması amacıyla saklamaktayız. Caka Deri olarak çerez politikamızı oluştururken (i) oturum çerezleri (ii) kalıcı çerezler ve (iii) üçüncü parti çerezlerini kullanmaktayız. Tarafımızca kullanılan oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Bu nedenle kişisel veri işleme faaliyetimiz internet sitemiz ve/veya mobil platformlarımızı kapatmanız halinde son bulmaktadır. Kalıcı çerezler ise siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu sebeple internet sitemiz ve mobil platformlarımızda yer alan “Beni Hatırla” kutucuğuna onay vermeniz halinde kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla işlenmesine izin vermiş olursunuz. Üçüncü parti çerezleri ise farklı hizmetler için kullandığımız diğer organizasyonlar tarafından tanımlanan çerezlerden oluşmaktadır. Üçüncü parti çerezleri vasıtasıyla toplu biçimde istatistikler tutulmakta olup, sizlere ait gezinme bilgileri toplanarak kullanımlarınız hakkında özelleştirilmiş bilgiler edinilmektedir. Kişisel verileriniz çerezler aracılığıyla işlenmesine açık rıza vermek istememeniz halinde kullanmış olduğunuz arama motorlarından çerezleri devre dışı bırakabilir ya da yeni bir çerez gönderildiğinde bildirim almayı seçebilirsiniz. Ticari Elektronik İleti İzni Caka Deri tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili çeşitli duyuruların yapılması amacıyla tarafınızla www.cakaderi.com üzerinden elde etmiş olduğumuz elektronik iletişim adresleri (SMS,e-posta) aracılığıyla iletişime geçilecektir. Bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini talep etmeniz halinde; www.cakaderi.com’a üye olmak için yapacağınız başvuru aşamasında söz konusu işleme onay vermeniz, www.cakaderi.com’a üye olurken onay vermemeniz durumunda, arzu ettiğiniz bir zamanda, internet sitemizde yer alan “Hesabım” bölümü altındaki “Kişisel Bilgiler” kısmından tercih değişikliği yapmanız gerekmektedir. Caka Deri olarak, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti aracılığıyla tarafınızla kampanya ve duyurulara ilişkin temasa geçilmesini, herhangi bir gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi):

Satınalma işlemi sırasındaki banka hesaplarımıza havale yöntemi ile ödeme yapabilirsiniz.

Havale işlemi gerçekleştiğinde info@cakaderi.com mail adresimize dekontu iletmeniz veya 0545 544 54 64 no’lu iletişim hattımıza bilgi vermeniz halinde satınalma işleminiz tamamlanacaktır.

Sitemiz Üzerinden Kredi Kartı İle Ödeme:

Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme yada taksit imkanlarımızdan yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde sipariş sonunda kredi kartınızdan tutar hemen çekilecek ve siparişiniz onaylanacaktır.

Kapıda Nakit veya Kredi Kartı İle Ödeme:

Vereceğiniz siparişlerde kapıda ödemeyi tercih edebilir; Türkiye’nin neresinde olursanız olun, evinizin rahatlığında alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

TESLİMAT

Siparişiniz bize bildirmiş olduğunuz teslimat adresinize ulaştırılmak üzere anlaşmalı olduğumuz veya sizin tercih ettiğiniz kargo firması ile gönderilecektir.

Teslimat süresi, ürünler kargoya verildikten sonra 1-3 iş günüdür. Bu süreler genel teslimat süreleridir. Tarafımızdan kargoya teslim edilen siparişlerle ilgili olarak yaşanacak gecikmeler kargo firmasının sorumluluğu altındadır. Teslimat süresi bulunduğunuz yere göre değişiklik gösterebilmektedir.

 

 

GARANTİ VE İADE

GARANTİ KOŞULLARI

Tüm ürünler aksi belirtilmediği sürece, Caka Deri’nin garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde kargo görevlisine tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizayn / kutu veya ambalajının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

ÜRÜN İADE KOŞULLARI

Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünün hatalı çıkması halinde, teslimat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde destek sayfamızdan bizimle iletişim kurmanız gerekmektedir. Bu işlemleri takiben, kargo şirketi ile bize ulaştıracağınız hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen üründeki hata müşteri kullanımından kaynaklı ise veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmamaktadır. Ürün iadesi ve değişim şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

 

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

 

ÜYELİK BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Sitemize üye olmak için girmiş olduğunuz tüm bilgiler, firmamız tarafından 3. parti firma veya kişilerle paylaşılmayacaktır. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın adres çubuğunda bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak Rapid tarafından 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Sahtekarlığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemiz Müşteri Hizmetleri’ne herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

 

UZAKTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI


ÜNVANI : Caka Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret (Mehmet ALİ SAĞLAM)
ADRES :Kocasinan Merkez Mh. Mahmutbey Cd. No273/Dükkan-1 Bahçelievler/ İSTANBUL
TELEFON : 0545 544 54 64
WEB : www.cakaderi.com
E-POSTA : info@cakaderi.com


Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.


ALICI


ADI SOYADI / ÜNVANI :
ADRES :
TELEFON :
E-POSTA :

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.cakaderi.com web sitesinden elektronik ortamda veya 0545 544 5464 nolu telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.cakaderi.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ

İş bu sözleşme … tarihinde dijital olarak hazırlanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın e-posta adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu …… adresinde …… adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu ALICI’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.cakaderi.com web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 – VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 – PEŞİNAT TUTARI

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 – ÖDEME PLANI

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta (info@cakaderi.com) veya 0545 5445464 nolu telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.cakaderi.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 14 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler de cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 15 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16 – YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.